Onze klanten geven ons een 9,6

Beheer op brandscheidingen

Het onderhoud en gebruik van een gebouw is dynamisch. In de loop der tijd zullen er mutaties zijn of vinden er verbouwingen plaats die de brandveiligheid niet altijd ten goede komen. Uit ervaring weten wij dat brandscheidingen vaak defecten vertonen, veroorzaakt door werkzaamheden die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Een extra kabelgoot of installatie is immers zo aangebracht.

Om ervoor te zorgen dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan en geen grote herstelkosten heeft aan het herstellen van ontstane defecten aan brandscheidingen, is het van groot belang hiervoor een beheersprotocol op te stellen en de brandscheidingen jaarlijks te laten controleren. Bovendien is de controle, het beheer en het herstel van doorvoeringen in brandscheidingen in het bouwbesluit geregeld in artikel 1.16 lid 2 Zorgplicht:

Artikel 1.16 Zorgplicht

1. Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften; b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
2. Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Wat Veiligheid Direct voor u kan betekenen

Aan de hand van het (nader op te stellen) beheersprotocol en logboek van de brandwerende doorvoeringen en voorzieningen in de brandscheidingen in uw gebouw kan Veiligheid Direct de jaarlijkse controle hierop met haar inspecteurs voor u verzorgen. Over het algemeen controleren wij jaarlijks 20% van de scheidingen in een gebouw waardoor wij iedere 5 jaar het gehele gebouw hebben gecontroleerd. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om jaarlijks 100% van de scheidingen te laten inspecteren. In het logboek worden mutatiekaarten opgenomen welke elke aannemer dient in te vullen bij werkzaamheden welke worden verricht aan brandscheidingen in uw gebouw. Deze mutaties worden in de jaarlijkse inspectie meegenomen zodat er direct kan worden beoordeeld of herstel noodzakelijk is en de brandwerende voorzieningen op de juiste wijze zijn toegepast.

Wilt u een offerte voor één van onze diensten?