Onze klanten geven ons een 9,6

Algemene voorwaarden veligheidscursussen & oefeningen

Cursus en oefening aanvragen

De aanvraag voor een cursus en/of oefening kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Een aanvraag kunt u via het mail adres: info@veiligheid-direct.nl of info@EHBOcursus.nl indienen. De afdeling cursusplanning van Veiligheid Direct zal voor aanvang een schriftelijke bevestiging van de aanvraag verzenden.

Deelnamekosten en deelnameverplichting

Voor alle cursussen en oefeningen van Veiligheid Direct BV geldt dat er wordt gewerkt met vaste (groeps)prijzen.

De factuur voor de cursusdag en/of oefening wordt op de eerste dag van de dienst verzonden. De betalingstermijn is 30 dagen na dagtekening.

Bij inschrijving van een cursist voor een geplande cursus verplicht de cursist zich alle cursusdagen en/of dagdelen te volgen. Het inhalen van een gemiste cursusdag is alleen mogelijk in overleg met de afdeling cursusplanning.

Groepsbezetting cursussen

Door de cursus optimaal te bezetten kan het grootste financiële voordeel worden behaald. De klant is zelf verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk bezetting. Veiligheid Direct kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een onderbezette cursus waardoor de prijs per cursist hoger uitvalt dan bij gebruikmaking van het maximale aantal cursusplekken. Het maximale aantal cursisten dat kan deelnemen aan een cursus is afhankelijk van het soort cursus.

Aansprakelijkheid

Veiligheid Direct BV is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Veiligheid Direct BV, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of cursist. Veiligheid Direct BV is evenmin aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of cursist heeft/hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus en/of oefening.

Annulering- en/of Wijzigingskosten

Annuleringen of wijzigingen vanuit de opdrachtgever dienen altijd per email te geschieden. Ziekte of verhindering van cursisten geven geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Voor annuleringen en wijzigingen van de cursus en/of oefening brengen wij de navolgende kosten in rekening:

Tot 4 weken voor aanvang:

De datum kan kosteloos worden aangepast.

Tussen 4 en 2 weken voor aanvang:

Bij wijziging van een cursusdatum wordt €250,00 per cursus in rekening gebracht. Bij annulering van de cursus zal 50% van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.

Bij wijziging en/of annulering van een oefening zal 50% van het bedrag in rekening worden gebracht.

Binnen 2 weken voor aanvang:

Bij wijziging of annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Lunch en locatiekosten

lunch, koffie/thee en externe locatiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien u wenst dat Veiligheid Direct dit voor u verzorgt dan zullen deze kosten 1 op 1 aan u worden doorberekend.